رفتن به بالا
تلفن :00 09352383813

شاعران و نویسندگانبا اشاره بر عکس هر کدام از شاعران و نویسندگان به برگه ی اختصاصی آنان ارجاع داده خواهید شد و میتوانید , زندگینامه و آثار و تالیفات آنان را بخوانید و ببینید و یا بشنوید .

ماموستا هژار

کورش همه خانی

میرزا حسین سهرابی

معینی کرمانشاهی

سید طاهر هاشمی

علی محمد محمدی

عباس کمندی

استاد کزازی

عبدالجار کاکایی

کیومرث عباسی ( قصری)

محمدرضا فتاحی

میرزاده عشقی

شامی کرماشانی

محمدعلی سلطانی

رشید یاسمی

علی اشرف درویشیان

جلال ملکشاه

منوچهر پروینی

سعید عبادتیان

شیرکو بیکس

پرتو کرماشانی

علی الفتی

محمد علی افغانی

میرزاده عشقی

مستوره کردستانی

یدالله عاطفی کرمانشاهی